Criteria voor het indienen van een Jaarproject

Keuze van ons Jaarproject


Inleiding:
Jaarlijks wordt een project gekozen met een breed draagvlak in de club. De daarvoor geldende spelregels en de te volgen procedure zijn door de club vastgesteld.

Financiering:
Het bestuur geeft vooraf aan hoeveel geld er voor het jaarproject beschikbaar is. Jaarlijks wordt een fundraising-activiteit georganiseerd ten bate van het jaarproject.
Naast een jaarproject worden bijdragen geschonken aan kleinere projecten, voor zover de reguliere jaarexploitatie van de club dit toelaat.

Selectie jaarproject:
Projecten kunnen worden voorgedragen door of via de leden van RC Zwolle. Dit dient zo concreet mogelijk te gebeuren op basis van vooraf vastgestelde criteria (zie hieronder). Een voordrager dient het project deugdelijk te onderbouwen en aan te geven dat aan de voorwaarden wordt voldaan.
Nadat diverse projecten zijn voorgedragen en door de indiener verdedigd, wordt door de club een project gekozen.
De voorgedragen projecten kunnen nationaal of internationaal zijn.

CRITERIA:
1. Het gaat om een concreet te behalen specifiek doel. Bij voorkeur geen bijdrage aan de algemene financiering van de exploitatie van een project, hoewel er voor bijzondere gevallen (te bepalen door de club) een uitzondering kan worden gemaakt.
2. Er moet een goed onderbouwde begroting voorhanden zijn.
3. De uitvoering van het project moet deugdelijk georganiseerd zijn met voldoende zekerheid dat de uitvoering ook paats zal vinden. 
4. Voor nationale projecten dient een stevige band met de Zwolse gemeenschap te bestaan.
5. De besteding van de bijdrage van RC Zwolle dient achteraf deugdelijk te worden verantwoord.